Η έκδοση του σελιδομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
είναι παλιά και δεν υποστηρίζεται από το My Account του www.novacyprus.com

Απαιτείται εγκατάσταση ενός από τους ακόλουθους σελιδομετρητές :

Internet Explorer έκδοση 9 ή μεταγενέστερη

Mozilla Firefox έκδοση 3 ή μεταγενέστερη

Google Chrome έκδοση 10 ή μεταγενέστερη

Opera έκδοση 12 ή μεταγενέστερη


Επιστροφή στο www.novacyprus.com

Απόρρητο Επικοινωνιών

Απόρρητο Επικοινωνιών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


1. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του συνδρομητή και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχει δηλώσει στην σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών προς την εταιρεία σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς των αρμοδίων Αρχών και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο συνδρομητής λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυό της, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο συνδρομητής από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Συνδρομητών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου.

3. Η εταιρεία δηλώνει και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την εταιρεία και αφορούν τον συνδρομητή θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση, παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της κατά την παροχή των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, και, εφόσον ο συνδρομητής έχει ήδη παράσχει τη συγκατάθεσή του, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η εταιρεία, οι εταιρείες του Ομίλου Forthnet και το υπαλληλικό προσωπικό τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εμπορικοί συνεργάτες αυτών που μεσολαβούν για λογαριασμό των ανωτέρω στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξ αφορμής της μεταξύ της εταιρείας και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η εταιρεία υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή, βάσει προηγούμενης ενημέρωσης ή/και συγκατάθεσης του συνδρομητή, νόμου ή δικαστικής απόφασης.

4. Τα δεδομένα κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από την εταιρεία με την λήξη της επικοινωνίας καταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όπως ισχύει. Ειδικότερα, η εταιρεία ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα κίνησης και θέσης που αφορούν τον συνδρομητή για το σκοπό της χρέωσης του συνδρομητή και την πληρωμή των διασυνδέσεων ή/και λογαριασμών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός και αν αμφισβητήθηκε ο λογαριασμός ή δεν εξοφλήθηκε, οπότε και τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η εταιρεία ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι στα πλαίσια διασύνδεσης του δικτύου της με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα άλλων φορέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, η εταιρεία διαβιβάζει στους φορείς παροχής δημοσίου δικτύου ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεδομένα κίνησης των συνδρομητών της ακόμη και αν έχει ζητηθεί από αυτούς η μη αναγραφή της ταυτότητας της καλούσας γραμμής (απόκρυψη αριθμού) για το σκοπό της χρέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρεία ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι διαβιβάζει σε συνεργαζόμενες με αυτή Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και Δικηγορικά Γραφεία ή/και Δικηγορικές Εταιρείες, τα αναγκαία δεδομένα κίνησης και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην μεταξύ της εταιρείας και του συνδρομητή σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με αποκλειστικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση του συνδρομητή για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εξώδικη ή δικαστική είσπραξη των ανεξόφλητων λογαριασμών. Η εταιρεία ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ρητά ότι διαβιβάζει τα δηλωθέντα από τον συνδρομητή προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, σταθερό/κινητό τηλέφωνο), προς τον Υπόχρεο Πάροχο αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αρχικής ενεργοποίησης της επιλεγείσας υπηρεσίας ή/και της επίλυσης βλαβών κατά την παροχή της υπηρεσίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ της εταιρείας και του συνδρομητή σύμβασης παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών.

5. Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του συνδρομητή για το σκοπό ενημέρωσης και αποστολής διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρεία και των εταιρειών του Ομίλου Forthnet με οποιοδήποτε μέσο έντυπης ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκτός και αν ο συνδρομητής δηλώσει ρητά στην εταιρεία με την υπογραφή της παρούσας αλλά και οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία την αντίρρησή του για την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός και αν ο συνδρομητής δηλώσει ρητά την συγκατάθεσή του. Ο συνδρομητής αποδέχεται με την παρούσα, εκτός και αν δηλώσει ρητά την αντίρρησή του κατά τα ανωτέρω, να λαμβάνει ενημερώσεις από την εταιρεία ατελώς με κλήσεις προς τις τηλεφωνικές συνδέσεις υπηρεσίας, με sms μηνύματα (στο κινητό που έχει δηλώσει στην εταιρεία), με e-mail ή έντυπα και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, προσφορές ή/και δώρα σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας ή/και των εταιρειών του ομίλου Forthnet.

6. Ο συνδρομητής έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, με ειδική έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία, εκτός αν η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς την συγκατάθεση του συνδρομητή σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο.

7. Σε περίπτωση που παρά την απαγόρευση μετακίνησης του παρεχόμενου Εξοπλισμού από τη δηλωθείσα διεύθυνση ενεργοποίησης της κύριας γραμμής της υπηρεσίας, ο συνδρομητής μεταφέρει τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό της δεύτερης γραμμής σε άλλη διεύθυνση, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συνδρομητή ή για οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω της εν λόγω δεύτερης αυτής τηλεφωνικής σύνδεσης.

8. Η εταιρεία συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων, των αποφάσεων της ΓΕΡΗΕΤ ή άλλης ανεξάρτητης αρχής χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του συνδρομητή, εκτός αν άλλως ορίζει νόμο ή δικαστική απόφαση. Η εταιρεία τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, δικαστικές ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

9. Ο συνδρομητής ενημερώθηκε ότι έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τον αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τηλεφωνικοί Κατάλογοι Συνδρομητών

1. Ο συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι ενημερώθηκε και αποδέχεται ότι η εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται έντυπο ή/και ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο με τους συνδρομητές στους οποίους έχει εκχωρήσει αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, τον οποίο δύναται να διαθέσει στο κοινό ή μπορεί να αποκτηθεί μέσω υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων με τα εξής κατ’ ελάχιστο στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας του συνδρομητή: αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) ή επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) και διεύθυνση, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών.

2. Ο συνδρομητής ενημερώθηκε και με την εγγραφή του στην παρούσα υπηρεσία αποδέχεται ανεπιφυλάκτως ότι η καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων του συνδρομητή σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς τηλεφωνικούς καταλόγους συνδρομητών συνεπάγεται την ρητή, σαφή και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεση του συνδρομητή στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο περαιτέρω δυνατοτήτων χρήσης/επεξεργασίας που βασίζονται σε λειτουργίες αναζήτησης, με κριτήριο αναζήτησης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία καθώς και με κριτήριο αναζήτησης τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης.

3. Ειδικότερα και επιπρόσθετα ο συνδρομητής δύναται να δηλώσει οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία, ότι δεν επιθυμεί να καταχωρούνται και να είναι δημόσια προσβάσιμα στον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο που εκδίδει ο Υπόχρεος Πάροχος, τρίτοι Δικαιούχοι (τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι) ή και η Forthnet, τα στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας της τηλεφωνικής σύνδεσης του συνδρομητή. Ο συνδρομητής δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση των στοιχείων του, την διαγραφή μέρους ή του συνόλου αυτών από τον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο που εκδίδει ο εκάστοτε Υπόχρεος Πάροχος, τρίτοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ή/και η εταιρεία.

4. Ο συνδρομητής δύναται να συμπεριλάβει στον ως άνω τηλεφωνικό κατάλογο και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες μετά από ειδική έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία.

5. Ο συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα σχετικές δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις ανεξαρτήτων αρχών, σε κάθε περίπτωση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα θέσης και α) εξουδετερώνει τη δυνατότητα μη αναγραφής της ταυτότητας της καλούσας γραμμής (απόκρυψη αριθμού) με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς, για την απάντηση στις κλήσεις προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» και για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος και μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό.

6. Η εταιρεία εξουδετερώνει τη δυνατότητα μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για κλήσεις άμεσης επέμβασης προς τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς ώστε να δίδεται απάντηση στις κλήσεις αυτές ανεξάρτητα από την ύπαρξη προσωρινής συγκατάθεσης του συνδρομητή. Τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς μόνο για το σκοπό της άμεσης απάντησης και επέμβασης και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση του σκοπού και με την επιφύλαξη των επιλογών του συνδρομητή στην μεταξύ της εταιρεία και του συνδρομητή σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, σε περίπτωση μη ανακοινώσιμης (απόρρητης) τηλεφωνικής σύνδεσης.

7. Σε περίπτωση μη ανακοινώσιμης τηλεφωνικής σύνδεσης ο συνδρομητής δύναται να δηλώσει εγγράφως οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία, εάν επιθυμεί σε περίπτωση κλήσεων έκτακτης ανάγκης να ανακοινώνονται από την εταιρεία στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς, κατόπιν σχετικού αιτήματος των τελευταίων, τα στοιχεία αναγνώρισης της ταυτότητας του συνδρομητή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλεφωνικοί αριθμοί) για

8. Σε περίπτωση που, παρά την απαγόρευση μετακίνησης του παρεχόμενου Εξοπλισμού από τη δηλωθείσα διεύθυνση ενεργοποίησης της κύριας γραμμής της υπηρεσίας της εταιρεία, ο συνδρομητής μεταφέρει τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό σε άλλη διεύθυνση, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εσφαλμένη ενημέρωση για την διεύθυνση εγκατάστασης του καλούντος για τις κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της δεύτερης γραμμής.

Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εταιρεία τηρεί Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, στον οποίο καταχωρούνται δωρεάν οι ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της εταιρείας, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις (με ανθρώπινη παρέμβαση) από τρίτους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.

2. Δυνατότητα καταχώρησης στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών έχουν συνδρομητές της εταιρείας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Forthnet. Ο Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων συνδρομητών της εταιρείας χωρίς την αναγραφή λοιπών προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συνδρομητών.

3. Διευκρινίζεται ότι ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα υποβολής σχετικής δήλωσης καταχώρησης στον ή/και διαγραφής από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών για το σύνολο ή μέρος των τηλεφωνικών συνδέσεων στις οποίες λαμβάνει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω δήλωση του.

4. Η καταχώρηση στον ή/και διαγραφή από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αίτησης καταχώρησης/διαγραφής νομίμως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από την εταιρεία.

5. Η καταχώρηση στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών συνιστά τη ρητή και ειδική συγκατάθεση του συνδρομητή στη διαβίβαση του/των καταχωρημένου/ων στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών αριθμού/ών τηλεφωνικής/ών σύνδεσης/ων σε τρίτους ενδιαφερόμενους που πραγματοποιούν διαφημιστικές/προωθητικές τηλεφωνικές κλήσεις.

6. Ο Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών τηρείται ανεξάρτητα και αυτοτελώς σε σχέση με το Γενικό Τηλεφωνικό Κατάλογο Συνδρομητών της Εταιρείας, καθώς και με τον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο Συνδρομητών που διατίθενται στο κοινό κατά την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων από φορείς παροχής σχετικών υπηρεσιών. Συνεπώς σε περίπτωση «μη ανακοινώσιμης» τηλεφωνικής σύνδεσης, απαιτείται από τον συνδρομητή η εκ νέου υποβολή της παρούσας αυτοτελούς δήλωσης καταχώρησης στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, προκειμένου ο συνδρομητής μη ανακοινώσιμης τηλεφωνικής σύνδεσης να μην δέχεται διαφημιστικές κλήσεις.

7. Ο εν λόγω Ειδικός Κατάλογος (Μητρώο) Συνδρομητών τίθεται από την εταιρεία στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) ο οποίος πραγματοποιεί κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας.

8. Σημειώνουμε ότι η υποχρέωση λήψης του ανωτέρω Μητρώου και εξαίρεσης των εγγεγραμμένων σε αυτό αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων από πάσης φύσεως προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες και σχετικά αρχεία δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την απευθείας προώθηση πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και σε καμία περίπτωση την εταιρεία.

9. Η εταιρεία επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση. Το Μητρώο που διατίθεται από την εταιρεία στους ενδιαφερόμενους τρίτους περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς των ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων των συνδρομητών, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διάθεσης του Μητρώου στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους τρίτους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψεως αυτού, μετά την παρέλευση της οποίας ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος τρίτος οφείλει να προβεί στην εκ νέου λήψη επικαιροποιημένου αντιγράφου του τηρούμενου από την εταιρεία Ειδικού Καταλόγου (Μητρώου) Συνδρομητών.

10. Η ευθύνη τόσο για την αναζήτηση επικαιροποιημένου αντιγράφου του Μητρώου, όσο και για την ορθή χρήση του εν λόγω Μητρώου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας των περιεχόμενων σε αυτό δεδομένων συνδρομητών, ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του Μητρώου, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά τον πλέον πρόσφατο και ενημερωμένο Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών πριν από κάθε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια.

11. Σε περίπτωση που, μετά την επιτυχή καταχώρηση της ανωτέρω δήλωσης καταχώρησης στον τηρούμενο από την εταιρεία Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών, ο συνδρομητής γίνει αποδέκτης μη ζητηθείσας τηλεφωνικής κλήσης με σκοπό την απευθείας προώθηση αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο συνδρομητής ενημερώνεται ότι διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής (υποβολής σχετικής καταγγελίας) απευθείας στις αρμόδιες αρχές.

12. Η εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών ισχύει απεριόριστα. Κάθε συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του από τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών υποβάλλοντας νέα δήλωση προς την εταιρεία για την διαγραφή του πλέον από τον εν λόγω Ειδικό Κατάλογο.