Η έκδοση του σελιδομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
είναι παλιά και δεν υποστηρίζεται από το My Account του www.novacyprus.com

Απαιτείται εγκατάσταση ενός από τους ακόλουθους σελιδομετρητές :

Internet Explorer έκδοση 9 ή μεταγενέστερη

Mozilla Firefox έκδοση 3 ή μεταγενέστερη

Google Chrome έκδοση 10 ή μεταγενέστερη

Opera έκδοση 12 ή μεταγενέστερη


Επιστροφή στο www.novacyprus.com

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης υπηρεσίας MyAccount


1.Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FORTHNET Ανώνυμη Εταιρεία Συνδρομητικής Τηλεόρασης, Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Συμμετοχών» και με διακριτικό τίτλο «FORTHNET MEDIA A.E.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 124012399000 (Αρ.Μ.Α.Ε. 65883/04/Β/08/03/(2011)), με ΑΦΜ 998179538 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύουν στην Παλλήνη Αττικής (Προέκταση οδού Μάνης, ΤΚ 15351, Κάντζα, Παλλήνη Αττικής), στο εξής «εταιρεία», δημιούργησε και προσφέρει δωρεάν στους οικιακούς συνδρομητές της (εφεξής «Χρήστης» ή «Χρήστες») την υπηρεσία My Account (εφεξής «Υπηρεσία»), μέσω της οποίας τους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά τον λογαριασμό τους, να διαχειριστούν τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες Nova Cyprus, να ενημερώσουν την εταιρεία για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα και να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

 • Η χρήση της Υπηρεσίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 • Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί στην ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας.

2. Εγγραφή

Για την εγγραφή στην Υπηρεσία ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει και να συμπληρώσει στα κατάλληλα πεδία τον κωδικό (κωδικός εγγραφής) που του απεστάλη από την εταιρεία μέσω SMS και τον αριθμό Κάρτας Πρόσβασης Κάθε χρήστης αντιστοιχεί σε μια κάρτα πρόσβασης. Ο Χρήστης με την Εγγραφή του στην Υπηρεσία έχει πρόσβαση στην υπηρεσια Nova Cyprus κάτω από την δική του Κάρτα Πρόσβασης.. Αφού ταυτοποιηθούν τα παραπάνω στοιχεία, ο Χρήστης δηλώνει το email του που λειτουργεί ως Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που επιθυμεί για την σύνδεση του (login) στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η ταυτοποίηση των παραπάνω στοιχείων δεν είναι δυνατή, ο Χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου θα δηλώνει τα στοιχεία του και θα μπορεί να αιτείται την αρχικοποίηση κωδικού εγγραφής για την Υπηρεσία.

 • Επισημαίνεται ότι την πρώτη φορά που ο χρήστης θα επιχειρήσει είσοδο σύνδεσης (login) στην Υπηρεσία, οφείλει να δηλώσει ρητά την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των παρόντων Όρων.

 • Τονίζεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον Χρήστη μέσω της Υπηρεσίας προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή του. Οι δυνατότητες επεξεργασίας των στοιχείων αυτών καθώς και τα πεδία όπου περιέχεται οιουδήποτε είδους πληροφορία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και μόνο του Χρήστη.

 • O Χρήστης δεν θα αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή κάποιο μέρος του περιεχομένου της Υπηρεσίας.

 • Περαιτέρω, ο Χρήστης δεν δικαιούται σε καμιά περίπτωση να διαβιβάζει, κοινοποιεί ή γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο τα στοιχεία στα οποία θα έχει πρόσβαση μέσω της Υπηρεσίας, ενώ ρητά δηλώνει ότι θα σέβεται το σύνολο των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε χρήση δεδομένων που αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου.

 • Ο Χρήστης και η Εταιρεία συμφωνούν ότι το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από τον Χρήστη, στην αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας του, θα χρησιμοποιείται από την εταιρεία για την επικοινωνία με τον Χρήστη για δεδομένα που αφορούν την υπηρεσία του.

 • Ο «κωδικός εγγραφής», που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία «Ονόματος Χρήστη» (Username) και «Κωδικού Πρόσβασης» (Password) για την πρόσβασή του στην Υπηρεσία, θα αποστέλλεται από την Εταιρεία στον Χρήστη μέσω γραπτού μηνύματος SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο Χρήστης στην Αίτηση.

 • Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου.

3. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης στην Υπηρεσία

 • Ο Χρήστης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε δυνατό και εύλογο μέτρο ασφαλείας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο.

 • Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασής του (password) ή χρήσης του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του Χρήστη), ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία, όπως επίσης υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με τον κωδικό του, καθώς και για κάθε, ακόμα και μη πιθανή, παραβίαση ασφαλείας.

 • Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς του κωδικούς, ενώ η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος από τη χρήση του προσωπικού κωδικού του από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 • Παράλληλα, σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία διατηρεί, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, το δικαίωμα να αξιώσει από τον Χρήστη την καταβολή πλήρους αποζημίωσής της.

 • Η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή της Υπηρεσίας και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση αυτής, σε περίπτωση παραβίασης από κάποιο Χρήστη των παρόντων Όρων.

 • Η εταιρεία δικαιούται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των Χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες η Υπηρεσία είναι χρήσιμη ή δημοφιλής ή για λόγους marketing.

4. Περιορισμός ευθύνης

Η Υπηρεσία εμφανίζει το σύνολο των πληροφοριών, όπως αυτές υπάρχουν στα συστήματα της εταιρείας.

 • Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης (θετικής ή αποθετικής ζημίας, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ) των Χρηστών ή τρίτων από αιτία που έχει, έστω και έμμεσα, σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας.

 • Σε περίπτωση που η Υπηρεσία παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων, αυτοί (οι πάροχοι των συγκεκριμένων ιστοσελίδων) έχουν την πλήρη (αστική, διοικητική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

 • Ως εκ τούτου, οι Χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους παρόχους των συγκεκριμένων ιστοσελίδων για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

 • Παρά το γεγονός ότι οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά ότι η εταιρεία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες τυχόν παρέχει πρόσβαση, (η εταιρεία) δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς καμιά προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών και των παρόχων των συγκεκριμένων ιστοσελίδων να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται διάταξη νόμου ή οι παρόντες Όροι.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός τυχόν νομίμων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του Κυπριακού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου της Υπηρεσίας.

 • Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της εταιρείας.

 • Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στην Υπηρεσία, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην Υπηρεσία δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. Υποχρεώσεις Αποδεκτής Χρήσης και Ορθής Συμπεριφοράς Χρήστη

Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και δηλώνουν υπεύθυνα ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου οι Χρήστες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι:

 • Δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και δεν θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς. Ειδικότερα, οι Χρήστες απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας για να:

  • προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο,

  • μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά ήθη ή τους παρόντες Όρους,

  • παρενοχλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων Χρηστών ή τρίτων,

  • αποστείλουν ή δημοσιεύσουν με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο περιεχόμενο της Υπηρεσίας για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία, τους παρόντες Όρους ή τις συμβατικές και διαχειριστικές σχέσεις,

  • παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Υπηρεσίας ή ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο την φήμη και το εμπορικό κύρος της εταιρείας ή τρίτων,

  • θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της εταιρείας,

  • εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή παρακάμψουν τον έλεγχο ταυτότητάς του,

  • εγκαταστήσουν και προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

  • προωθούν ή/και διαθέτουν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας,

  • αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων Χρηστών ή εταιρικές πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως ανακοινώσιμες,

  • διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και γενικά υπονομεύσουν και υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων της εταιρείας,

  • προβούν σε, ηθελημένη ή μη, παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.

 • Οι Χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την ετιαρεία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους:

 • οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων Χρηστών ή τρίτων προσώπων,

 • μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε σχέση με την Υπηρεσία.

 • Οι Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους, σύμφωνα με την κρίση τους και την ενημέρωση που τους παρέχεται από την forthnet.

 • Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στους ίδιους, ή είναι Δημοσίως Ανακοινώσιμα, ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια για πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.

 • Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις τους περί αποδεκτής χρήσης και ορθής συμπεριφοράς, η εταιρεία δικαιούται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και κυρίως να αξιώσει την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

7. Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας.

 • Εντούτοις, οι Χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Υπηρεσίας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον αριθμό των Χρηστών που κάνουν χρήση της Υπηρεσίας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

 • Ως εκ τούτου, οι εταιρείες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, αποκατάσταση λόγω ηθικής βλάβης κλπ) προερχομένη από την με κάθε τρόπο προβληματική πρόσβαση των Χρηστών στην Υπηρεσία, την παύση παροχής του συνόλου ή μέρους της Υπηρεσίας, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή, κακή ποιότητα, απώλεια περιεχομένου και γενικά την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

 • Σε κάθε περίπτωση οι εταιρείες διατηρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, το δικαίωμα να διακόψουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της Υπηρεσίας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

 • Τονίζεται ότι αν και οι εταιρείες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της Υπηρεσίας από ψηφιακούς ιούς, εντούτοις δεν μπορούν να εγγυηθούν το απρόσβλητο αυτών (virus free). Οι Χρήστες οφείλουν να φροντίζουν για την προστασία των συστημάτων τους με τη χρήση κάθε δυνατού και ευλόγως αναμενόμενου μέσου προστασίας (όπως ενδεικτικά, χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν την χρήση της Υπηρεσίας.

8.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώνει ο Χρήστης στην ετιαρεία (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου κλπ.) προκειμένου να εγγραφεί στην Υπηρεσία είτε μέσω internet είτε μέσω wap , θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την εταιρεία για την παροχή της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των σχετικών νομοθετημάτων για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του και σύμφωνα με την εκάστοτε καθοριζόμενη από την Αρχή διαδικασία). Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο Χρήστης δηλώνει κατά την εγγραφή του, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με την Υπηρεσία, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του Χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

9. Ασφάλεια

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί 2048 bits για την κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν σταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω διαδικτύου επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης του Πιστοποιητικού “GoDaddy”.

10. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Υπηρεσία, οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ετιαρείας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2200 2200

11. Τελικοί Όροι

 • Προκειμένου ο εκάστοτε Χρήστης να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω κινητής συσκευής (κινητό τηλέφωνο ή/και tablet κλπ), θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας μέσω των σχετικών ρυθμίσεων της συσκευής του.

 • Κάθε ειδοποίηση της εταιρείας προς τον Χρήστη στο πλαίσιο των παρόντων Όρων μπορεί να γίνει μέσω των λογαριασμών που αποστέλλονται σε αυτόν ή ηλεκτρονικά ή με fax ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, ιδίως με ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ( www.novacyprus.com)), μέσω του τύπου ή με διαφημιστικά μηνύματα.

 • Κάθε ειδοποίηση του Χρήστη προς την εταιρεία στο πλαίσιο των παρόντων Όρων είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) με απόδειξη ορθής μετάδοσης μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του κάθε μέρους και η ημερομηνία της με νόμιμα μέσα.

 • Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, ο εκάστοτε Χρήστης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη δυνατότητα της εταιρείας να του αποστέλλει ενημερώσεις για νέα της, καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες της καθώς και πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες, στη διεύθυνση και τα στοιχεία, που ο Χρήστης οικειοθελώς δήλωσε στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

 • Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

 • Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα της αυτά.

 • Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

 • Σε περίπτωση που κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα αρμόδια Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων.